Competències específiques

 1. Produir textos orals i multimodals amb coherència, claredat i registre adequats, atenent les convencions pròpies dels diferents gèneres discursius i participar en interaccions orals variades, amb autonomia, per expressar idees, sentiments i conceptes; construir coneixement; establir vincles personals.
 1. Seleccionar i llegir de manera autònoma obres diverses com a font de plaer i coneixement, configurant un itinerari lector que s’enriqueixi progressivament pel que fa a diversitat, complexitat i qualitat de les obres, i compartir experiències de lectura, per construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.
 1. Llegir, interpretar i analitzar, de manera progressivament autònoma, obres o fragments literaris adequats, establint relacions entre ells i identificant el gènere literari i les seves convencions fonamentals, per reconèixer la literatura com a manifestació artística i font de plaer, coneixement i inspiració per crear textos d’intenció literària.

Sabers 

 • Elements bàsics de contingut (tema, fórmules fixes, lèxic) i forma (estructura, format, títol, imatges) en les produccions orals.
 • Interacció oral adequada en situacions d’aula i en contextos formals.
 • Aplicació d’estratègies d’identificació i interpretació del sentit global del text i d’integració de la informació explícita de textos.
 • Aplicació d’estratègies d’interpretació d’elements bàsics de la comunicació no verbal.
 • Lectura en veu alta, amb entonació i ritme adequats al nivell cognitiu, amb preparació prèvia.
 • Ús d’elements gràfics, textuals i paratextuals progressivament complexos que afavoreixen la comprensió abans, durant i després de l’experiència lectora.
 • Aplicació d’estratègies de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, inferències…), en textos diversos de forma progressivament autònoma.
 • Lectura d’obres o fragments variats i diversos de la literatura.
 • Anàlisi dels elements constitutius essencials de l’obra literària (tema, protagonista, personatges secundaris, trama, escenari, llenguatge) i dels diferents gèneres literaris, a partir de la lectura compartida i guiada d’obres de qualitat.
 • Construcció de la identitat lectora, afavorint l’expressió de gustos i interessos i la valoració argumentada de les obres, mitjançant la lectura autònoma i la lectura compartida i guiada.
 • Reflexió sobre els textos i sobre la pròpia pràctica de lectura sustentada en models.
 • Participació activa en actes culturals vinculats al circuit literari i lector.