Bases del Certamen
JOVES

Qui?

Com?

Quan?

Què?

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

AVÍS LEGAL, DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS

Condicions de participació

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de penalitzar o eliminar els participants inscrits que alterin les bases reglamentàries del concurs o que no les compleixin. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la desqualificació de la persona participant.

L’organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

La participació en el concurs comporta el coneixement i acceptació de la política de privadesa, com també l’autorització per al tractament de dades.

Dades personals

Les dades subministrades voluntàriament s’incorporaran en un fitxer de dades personals propietat de la Fundació Enciclopèdia Catalana (Fundació Privada) – Grup Enciclopèdia Catalana (NIF G-08657942), protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes, amb la finalitat d’informar dels productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup.

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa al titular de les dades que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment establerts, per correu, complint els requeriments establerts a la Llei, dirigit a la Fundació Enciclopèdia Catalana, carrer de Josep Pla, 95, 08019 de Barcelona, o per correu electrònic a info@lecturaenveualta.cat.

Cessió gratuïta de drets d’imatge

Les persones que participen en el concurs autoritzen el Grup Enciclopèdia , d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a dur a terme la captació, reproducció i publicació de la imatge dels participants per il·lustrar materials promocionals del concurs o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat. També es reserva el dret de penjar els vídeos en un canal de YouTube públic, amb una durada determinada d’un any, fins a la convocatòria de l’edició següent del Certamen.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats relacionades amb la projecció de Lectura en Veu Alta i de l’esmentat concurs.

Aquesta cessió és completament gratuïta, i els participants es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb el Grup Enciclopèdia per a la utilització de les seves imatges.

Si teniu algun dubte relacionat amb les bases, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu info@lecturaenveualta.cat

Tornar