Condicions legals
ESCOLAR

Dades personals

Les dades subministrades voluntàriament pel representant de l’escola s’incorporaran en un fitxer de dades personals de col·laboradors de Fundació Enciclopèdia Catalana (Fundació Privada) – Grup Enciclopèdia Catalana (NIF G-08657942), protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes, amb la finalitat d’informar dels productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup.

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa al titular de les dades que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment establerts, per correu, complint els requeriments establerts a la Llei, dirigit a Fundació Enciclopèdia Catalana, carrer Josep Pla, 95, 08019 de Barcelona, o per correu electrònic a info@lecturaenveualta.cat.

Condicions de participació

Les condicions de participació en el Certamen consten en el web www.lecturaenveualta.cat. La inscripció al Certamen correspon als centres educatius, que l’efectuaran mitjançant el formulari corresponent amb l’antelació establerta per poder complir el calendari previst (del 3 d’octubre al 3 de novembre de 2022, ambdós inclosos).

El centre educatiu es fa responsable de l’obtenció de les autoritzacions i els consentiments precisos, bé dels seus alumnes, bé dels tutors/es i/o representants legals quan correspongui, tant per a participar en representació de l’escola en el XIX Certamen com per a comunicar les dades personals i la cessió de drets d’imatge en els termes i amb els fins exposats en l’apartat següent.

Cessió gratuïta de drets d’imatge

Els pares i mares i/o tutors de menors que participen en les diverses fases del Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta autoritzen Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i a la Llei del Parlament de Catalunya 14/2010, de 27 de maig, de protecció de menors, per tal que Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya puguin realitzar la captació, reproducció i publicació de la imatge dels seus fills i filles durant els actes públics relacionats amb el Certamen de lectura en veu alta, per a il·lustrar materials promocionals de Fundació Enciclopèdia Catalana, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  del web del Certamen, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.).

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de Fundació Enciclopèdia Catalana i de l’esmentat Certamen.

Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o mares i/o tutors dels menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la utilització de les seves imatges.

Tornar