Condicions legals – Certamen de lectura en confinament

Condicions legals – Certamen de lectura en confinament2020-04-14T13:29:39+02:00

Condicions de participació

Les condicions de participació en el Certamen en confinament consten en el web www.lecturaenveualta.cat. La inscripció al Certamen correspon als centres educatius, que l’efectuaran mitjançant el formulari corresponent en els terminis indicats al web. El centre educatiu també serà el responsable de fer arribar una selecció de vídeos de l’alumnat (5 com a màxim per categoria) a la carpeta del Drive corresponent (mitjançant l’enllaç que us farem arribar en rebre la inscripció i aprovació d’aquestes condicions legals de participació).

El centre educatiu es fa responsable de l’obtenció de les autoritzacions i els consentiments precisos, bé dels seus alumnes, bé dels tutors/es i/o representants legals quan correspongui, tant per a participar en representació de l’escola en el Certamen en confinament com per a comunicar les dades personals i la cessió de drets d’imatge en els termes i amb els fins exposats en l’apartat següent.

Cessió gratuïta de drets d’imatge

Els pares i mares i/o tutors de menors que participen el Certamen en confinament (a causa del Covid19) autoritzen Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i a la Llei del Parlament de Catalunya 14/2010, de 27 de maig, de protecció de menors, per tal que puguin realitzar la publicació de la imatge dels seus fills i filles (que hauran acceptat d’enviar a través d’un vídeo) per a il·lustrar materials promocionals de Fundació Enciclopèdia Catalana i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  del web del Certamen, o per incloure-les en reportatges dels mitjans de comunicació, sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.).

La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de Fundació Enciclopèdia Catalana i de l’esmentat Certamen.

Aquesta cessió és completament gratuïta, i els pares i/o mares i/o tutors dels menors es comprometen a no reclamar cap compensació, pagament i/o indemnització a canvi del permís acordat amb Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la utilització de les seves imatges.